top of page

Valdorfo pedagogika

Valdorfo pedagogikos esmė – ugdymo turinys pasuktas veidu į vaiką.

  Valdorfo pedagogika - tai vientisa vaikų ugdymo sistema, taikoma bendrojo lavinimo mokyklose nuo 1 iki 12 klasės. Jos metodai remiasi austrų pedagogo ir filosofo Rudolfo Steinerio (1861 - 1925) sukurta pedagogine sistema, giliu vaikystės amžiaus tarpsnių suvokimu (kiekvienam amžiaus tarpsniui taikomi saviti pedagoginiai principai) bei nuodugniu kiekvieno pedagogo vaikų stebėjimu, empiriniais tyrimais, jų analize ir asmenine patirtimi. Vienas  esminių Valdorfo pedagogikos  bruožų ir yra glaudus mokytojų, tėvų ir mokinių bendradarbiavimas, sąmoningai prisiimama atsakomybė bei tarpusavio pasitikėjimu grindžiami santykiai.

 

    Pagrindiniai Valdorfo pedagogikos tikslai yra sustiprinti:

  • asmenybę;

  • kūno, sielos ir dvasios sveikatą;

  • sąmoningą gyvenimo idealo pasirinkimą;

  • atsakomybę už asmeninio gyvenimo formavimą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą;

  • gebėjimą priimti sprendimus;

  • atvirumą pasauliui;

  • domėjimąsi laikmečio aktualijomis;

  •  socialinę kompetenciją.

   Mokytojų darbo tikslas – išugdyti harmoningą, laisvą ir atsakingą asmenybę, nusiteikusią nuolat tobulėti ir mokytis, gebančią kelti sau prasmingus asmeninio, visuomeninio bei profesinio gyvenimo tikslus, pajėgią socialiai integruotis į visuomenę.

    Valdorfo pedagogika vienodai svarbų dėmesį skiria pažintiniams, moraliniams ir praktiniams gebėjimams, proto, jausmų ir valios ugdymui, ir kiekvienam vaikui suteikia galimybes išbandyti savo jėgas visose srityse (intelektualioje, meninėje ir praktinėje išgyvenimų bei potyrių veikloje). Taip besimokant perduodamas visuminis pasaulio suvokimas – žinios perteikiamos ne atskirais epizodais, bet darnoje su vaiko gyvenimu. Svarbi kiekvieno vaiko individuali pažanga, jo prigimtinių gebėjimų skatinimas, saviraiška, ugdomas socialinis pakantumas, bendruomenės jausmas. Ugdomi ne tik matematiniai – loginiai, kalbiniai, meniniai, judėjimo gebėjimai, bet ir socialinės emocinės kompetencijos.  

   Besidominčius Valdorfo pedagogika, maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų šaunaus būrio, bendradarbiauti, dalyvauti pamokose, renginiuose, dalintis gerąja patirtimi.

bottom of page